Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Posláním služby NZDM je vytvářet bezpečný prostor pro uživatele služby v rámci individuální sociální práci, volnočasových aktivit a vzdělávacích činností. Poslání je naplňováno prostřednictvím, programů, aktivit a činností směřujících k posílení vlastní identity uživatele služby. Program je také zaměřený na podporu, poradenství ve vztazích, v osobních i jiných záležitostech. Vytváří podmínky umožňující dětem a mladým lidem začlenit se mezi vrstevníky a aktivně se podílet na řešení své nepříznivé sociální situace. Zároveň se snaží předcházet výskytu nežádoucích společenských jevů.

 

Základní činnosti poskytované dle zákona:

 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 3. Sociálně terapeutické činnosti
 4. Pomoc při uplatňování práv, oprávnění zájmu a při obstarávání osobních záležitostí

Mimo to je v rámci každé registrované sociální služby povinnost poskytovat základní sociální poradenství (např. odkázat na soc. službu, která odpovídá potřebám zájemce v případě, že takovou službu sami neposkytujeme)

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA V ÚSTECKÉM KRAJI, KONKRÉTNĚ VE MĚSTĚ KRUPKA.

Cíle poskytované sociální služby

 • poskytovat poradenství, podporu dětem a mladým lidem ve vztazích i jiných záležitostech jejich osobního života
 • podporovat vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
 • zlepšit kvalitu života cílové skupiny formou mimoškolních aktivit a výchovně-vzdělávacích programů.
 • rozšiřovat životní příležitosti uživatelů služby(nabízet činnosti, které by jinak děti ve svém volném čase nerealizovali)
 • zmírnit nebezpečí vyplývající z obtížných životních situací, kterým jsou děti vystaveny (rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, časté stěhování, školní problémy)
 • informovat o právech a povinnostech dětí z cílových skupin pro snížení rizika společensky nežádoucích jevů
 • rozvíjet slovní a písemnou gramotnost dětí

Zásady, hodnoty a principy

Služba je poskytována v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie. Služba je dále poskytována v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků.

 

Základními hodnotami služby jsou zejména:

 • individuální přístup (uvědomujeme si jedinečnost každého uživatele služby a vycházíme z jeho individuálních předpokladů a potřeb)
 • možnost čerpat službu anonymně
 • bezplatnost (vstup do NZDM není zpoplatněn)
 • možnost volby (uživatel služby není nucen proti své vůli k zapojení se do probíhajících aktivit)
 • respektování práv uživatelů služby (při naplňování služby jsou dodržována lidská práva a základní svobody uživatelů)
 • zapojení uživatelů služby do tvorby obsahu i formy služby (uživatelé služby mají právo podílet se na programu NZDM a navrhovat a realizovat své vlastní aktivity)
 • ochrana lidské důstojnosti uživatelů,

 

 • zaručení rovného přístupu ke všem uživatelům,
 • nestrannost a nezávislost,
 • diskrétnost (pracovníci dodržují povinnost mlčenlivosti, tzn., že bez souhlasu uživatele nejsou informace o něm poskytovány dalším osobám nebo institucím s výjimkou zákonné povinnosti),
 • respektování rozhodnutí uživatele a princip uplatňování vlastní vůle uživatelů a vede uživatele k převzetí odpovědnosti za vlastní život,
 • adresnost = konkrétní služba pro konkrétního uživatele,
 • odbornost - kvalita poskytované služby je zajištěna odborným přístupem pracovníků - služba je poskytována kvalifikovanými zaměstnanci, kteří se průběžně vzdělávají,
 • podpora nezávislosti uživatele na službě aktivním působením na uživatele, posilováním jeho sociálního začleňování, podporou rozvoje jeho samostatnosti a motivací k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.

 

Zájemci o službu/služby se na základě naší nabídky, daných možností a odhadů vývoje situace, rad a doporučení, rozhodují sami, zda služby/služeb využijí či nikoliv. Pracovníci jsou povinni respektovat rozhodnutí a vůli uživatele ve všech věcech týkajících se poskytování sociálních služeb.

Uživatel může službu ukončit kdykoliv a také může kdykoliv znovu začít spolupracovat. V průběhu poskytování sociálních služeb pracovník spolupracuje s jinými organizacemi pouze na základě rozhodnutí uživatele. Pracovníci mají povinnost respektovat vůli, důstojnost uživatelů.

Dodržování základních lidských práv a svobod je základem poskytování sociálních služeb.

Službu posktujeme na následujích pobočkách

NZDM Krupka
© Poradna 1999 - 2024