Terénní programy

Posláním služby terénní programy je posilovat samostatnou odpovědnost uživatelů služby za vlastní sociální situaci, minimalizovat dopady vyplývající z rizikového způsobu života a hájit práva a oprávněné zájmy uživatelů služby. Při poskytování služby se klade důraz na poskytování služby v přirozeném prostředí uživatelů a na komplexnost služby s ohledem na individuální přístup v poradenství. Poslání služby má za cíl podporovat sociální integraci a přispívat tak k větší soudržnosti společnosti.

 

Základní činnosti poskytované dle zákona:

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 2. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Mimo to je v rámci každé registrované sociální služby povinnost poskytovat základní sociální poradenství (např. odkázat na soc. službu, která odpovídá potřebám zájemce v případě, že takovou službu sami neposkytujeme)

Služba je poskytována ve Středočeském, Ústeckém, Olomouckém, Jihomoravském a Moravskoslezkém kraji.

Jak Vám můžeme pomoci?

 • pracovně výchovná činnost s dospělými – nácvik kompetencí pro samostatné jednání s pronajímateli, zaměstnavateli, při jednání na úřadech, školách, školských zařízeních apod.,
 • pomoc při hledání zaměstnání, podpora při řešení problémů nezaměstnanosti,
 • doprovázení – doprovázení při jednání na úřadech, s poskytovateli energií (plynárna, elektrárna), k lékaři apod.,
 • podpora v pravidelných návštěvách lékaře
 • pomoc při řešení exekucí, plánování v případě zadlužení – např. pomoc s vyřízením splátkového kalendáře, jednání s věřiteli atd.
 • pomoc při řešení konfliktů a konfliktních situací
 • právní poradenství směřující k ochraně oprávněných zájmů – právní poradenství zejména v oblasti dluhů, exekuce, bydlení, pracovněprávních vztahů, sociálních dávek, diskriminace,
 • kontakt na organizace, které poskytují jiné sociální služby,
 • zprostředkování kontaktu na navazující služby.

Zásady, hodnoty a principy

Služba je poskytována v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie. Služba je dále poskytována v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků.

 

Základními hodnotami služby jsou zejména:

 • služba je poskytována bezplatně,
 • zachovává lidskou důstojnost uživatelů,
 • při naplňování služby jsou dodržována lidská práva a základní svobody uživatelů,
 • služba zaručuje rovný přístup ke všem uživatelům,
 • je nestranná a nezávislá,
 • je diskrétní (pracovníci dodržují povinnost mlčenlivosti, tzn., že bez souhlasu uživatele nejsou informace o něm poskytovány dalším osobám nebo institucím s výjimkou zákonné povinnosti),
 • služba respektuje rozhodnutí uživatele a princip uplatňování vlastní vůle uživatelů a vede uživatele k převzetí odpovědnosti za vlastní život,
 • služba zaručuje individuální přístup k uživateli a k jeho potřebám,
 • služba je poskytována adresně = konkrétní služba pro konkrétního uživatele,
 • kvalita poskytované služby je zajištěna odborným přístupem pracovníků - služba je poskytována kvalifikovanými zaměstnanci, kteří se průběžně vzdělávají,
 • služba podporuje nezávislost uživatele na službě aktivním působením na uživatele, posilováním jeho sociálního začleňování, podporou rozvoje jeho samostatnosti a motivací k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.

Cíle poskytované sociální služby

Cílem sociální služby je přispět ke zlepšení integrace klientů do společnosti posílením jejich důstojnosti, sebevědomí a soběstačnosti jako šancí k tomu, aby se stali rovnými členy společnosti a případné další problémy již řešily vlastními zdroji.

 

Dílčí cíle služby:

 • dosáhnout snížení zadlužení a prevence zadlužení uživatele,
 • zvýšit finanční gramotnosti uživatelů,
 • získání bydlení či udržení stávajícího bydlení,
 • ochrana spotřebitele s ohledem na prevenci zadlužení,
 • získat zaměstnání či udržet si zaměstnání,
 • vzdělat uživatele ve vyřizování administrativních záležitostí na úřadech a překonat jejich psychickou bariéru v jednání s nimi,
 • minimalizovat následky spojené s výkonem trestu odnětí svobody,
 • prosazovat právo na rovné zacházení a spravedlivý proces,
 • rozšiřovat možnosti řešení obtížné životní situace uživatelů a zabránit jejich sociálnímu vyloučení prostřednictvím informací předávaných srozumitelnou formou,

 

Zájemci o službu/služby se na základě naší nabídky, daných možností a odhadů vývoje situace, rad a doporučení, rozhodují sami, zda služby/služeb využijí či nikoliv. Pracovníci jsou povinni respektovat rozhodnutí a vůli uživatele ve všech věcech týkajících se poskytování sociálních služeb.

Uživatel může službu ukončit kdykoliv a také může kdykoliv znovu začít spolupracovat. V průběhu poskytování sociálních služeb pracovník spolupracuje s jinými organizacemi pouze na základě rozhodnutí uživatele. Pracovníci mají povinnost respektovat vůli, důstojnost uživatelů.

Dodržování základních lidských práv a svobod je základem poskytování sociálních služeb.

© Poradna 1999 - 2024