Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Posláním služby sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podporovat  rodiny s dětmi, u kterých je ohrožen  vývoj dětí, způsobený dlouhodobou krizovou sociální situaci, kterou sami  nedokážou řešit. Díky poskytnuté podpoře mohou rodiny s dětmi lépe uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy. Rodiče jsou podporováni v prohlubování svých rodičovských schopností a dovedností tak, aby o své děti mohli sami odpovědně a řádně pečovat.

 

Základní činnosti poskytované dle zákona:

 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 3. Sociálně terapeutické činnosti
 4. Pomoc při uplatňování práv, oprávnění zájmu a při obstarávání osobních záležitostí

Mimo to je v rámci každé registrované sociální služby povinnost poskytovat základní sociální poradenství (např. odkázat na soc. službu, která odpovídá potřebám zájemce v případě, že takovou službu sami neposkytujeme)

Služba je poskytována ve Středočeském, Ústeckém, Olomouckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji.

Jak Vám můžeme pomoci?

 • pracovně výchovná činnost s dětmi – pomoc při školní přípravě, zapojování dětí do činností, které souvisejí s chodem domácnosti,
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 • pracovně výchovná činnost s dospělými – především podpora a nácvik rodičovského chování, nácvik vedení domácnosti a hospodaření s rodinným rozpočtem
 • podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních apod.,
 • pomoc při hledání zaměstnání, podpora při řešení problému nezaměstnanosti,
 • doprovázení – doprovázení při jednání na úřadech, ve škole, ve školských zařízeních, k lékaři apod.,
 • podpora kontaktů dětí s jejich rodinou, přáteli, partnery a jinými blízkými osobami, podpora při vytváření podmínek pro znovusjednocení rodin, tam kde děti nejsou v péči svých rodičů,
 • podpora v pravidelných návštěvách lékaře,
 • pomoc při řešení exekuce, plánování v případě zadlužení – např. pomoc s vyřízením splátkového kalendáře, komunikací s věřiteli atd.
 • pomoc např. při jednání v plynárně, elektrárně, při jednání se školou, s pronajímateli bytu apod.,
 • právní poradenství směřující k ochraně oprávněných zájmů – právní poradenství zejména v oblasti dluhů, exekucí, bydlení, pracovněprávních vztahů, sociálních dávek, diskriminace,
 • zprostředkování kontaktů na organizace, které poskytují volnočasové aktivity,
 • zprostředkování kontaktů na navazující služby.

Zásady, hodnoty a principy

Služba je poskytována v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie. Služba je dále poskytována v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků.

 

Základními hodnotami služby jsou zejména:

 • služba je poskytována bezplatně,
 • zachovává lidskou důstojnost uživatelů,
 • při naplňování služby jsou dodržována lidská práva a základní svobody uživatelů,
 • služba zaručuje rovný přístup ke všem uživatelům,
 • je nestranná a nezávislá,
 • je diskrétní (pracovníci dodržují povinnost mlčenlivosti, tzn., že bez souhlasu uživatele nejsou informace o něm poskytovány dalším osobám nebo institucím s výjimkou zákonné povinnosti),
 • služba respektuje rozhodnutí uživatele a princip uplatňování vlastní vůle uživatelů a vede uživatele k převzetí odpovědnosti za vlastní život,
 • služba zaručuje individuální přístup k uživateli a k jeho potřebám,
 • služba je poskytována adresně = konkrétní služba pro konkrétního uživatele,
 • kvalita poskytované služby je zajištěna odborným přístupem pracovníků - služba je poskytována kvalifikovanými zaměstnanci, kteří se průběžně vzdělávají,
 • služba podporuje nezávislost uživatele na službě aktivním působením na uživatele, posilováním jeho sociálního začleňování, podporou rozvoje jeho samostatnosti a motivací k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.

Cíle poskytované sociální služby

Cílem služby je sanace biologických rodin a obnovení narušených funkcí rodiny tak, aby děti mohly vyrůstat ve svých domovech se svými biologickými rodiči nebo jinými příbuznými a to za situace, kdy bude „zdravá rodina“ schopná dostatečně pokrýt své potřeby a řešit případné problémy již pouze vlastními zdroji.

 

Dílčí cíle služby:

 • začleňovat rodiny ze sociálně vyloučených lokalit do společnosti,
 • přispívat k uvedenému začleňování sociálně slabých rodin posílením jejích důstojnosti, sebevědomí a soběstačnosti, aby se staly rovnocennými členy společnosti
 • pomáhat při řešení ekonomické situace rodinám s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit snižováním zadluženosti rodin, oddlužováním, prevencí před zadlužováním
 • posilovat soběstačnost členů rodin při vyřizování administrativních záležitostí, posilovat snahy o překonávání bariér při kontaktu s úřady a institucemi,
 • zvyšovat finanční gramotnost příslušníků rodin s dětmi,
 • pomáhat rodinám s dětmi s udržováním stávajícího bydlení, příp. se získáním nového bydlení,
 • podporovat a pomáhat při vytváření podmínek pro pravidelnou docházku dětí do školy, pomáhat s přípravou dětí do školy,
 • předcházet odebírání dětí z rodiny do ústavní výchovy,
 • umožnit dětem umístěným v ústavních zařízeních bezpečný návrat domů, do jejich rodiny, ve spolupráci s rodiči, širší rodinou, dětmi a kompetentními institucemi a orgány,
 • snižovat deprivaci dětí umístěných v zřízeních pro výkon ústavní výchovy,
 • posilovat u dětí umístěných v zařízeních ústavní výchovy kontakt s rodiči a příbuznými,
 • u rodičů dětí navracejících se z ústavní výchovy rozvíjet jejich soběstačnost a schopnosti k začlenění do běžného života společnosti

Zájemci o službu/služby se na základě naší nabídky, daných možností a odhadů vývoje situace, rad a doporučení, rozhodují sami, zda služby/služeb využijí či nikoliv. Pracovníci jsou povinni respektovat rozhodnutí a vůli uživatele ve všech věcech týkajících se poskytování sociálních služeb.

Uživatel může službu ukončit kdykoliv a také může kdykoliv znovu začít spolupracovat. V průběhu poskytování sociálních služeb pracovník spolupracuje s jinými organizacemi pouze na základě rozhodnutí uživatele. Pracovníci mají povinnost respektovat vůli, důstojnost uživatelů.

Dodržování základních lidských práv a svobod je základem poskytování sociálních služeb.

© Poradna 1999 - 2024