Odborné sociální poradenství

Posláním sociální služby odborné sociální poradenství je pomoci uživatelům služby lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech, tak aby dokázali efektivně vyjádřit své potřeby a přání ve spolupráci s PPO nebo prostřednictvím sítě dostupných služeb a nalezli tak řešení své životní situace.

 

Základní činnosti poskytované dle zákona:

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 2. Sociálně terapeutické činnosti
 3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Mimo to je v rámci každé registrované sociální služby povinnost poskytovat základní sociální poradenství (např. odkázat na soc. službu, která odpovídá potřebám zájemce v případě, že takovou službu sami neposkytujeme)

Služba je poskytována v rámci celé České republiky primárně pak na pobočkách v Praze, Berouně, Ústí nad Labem, Trmicích a Děčíně, případně prostřednictvím emailového kontaktu dotazy@poradna-prava.cz.

Jak Vám můžeme pomoci?

 • sociálně-právní poradenství směřující k ochraně oprávněných zájmů - poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:
  • dluhové poradenství: pomoc a podpora při jednání s věřiteli, splátkové kalendáře, posouzení možnosti řešení dluhové situace a oprávněnosti postupu věřitelů, exekuce
  • ochrana spotřebitelských práv,
  • bydlení: posouzení platnosti nájemních smluv, oprávněnosti výpovědi z nájmu, problematika vyklizení z bytu aj.
  • pracovněprávní vztahy: posouzení platnosti pracovních smluv, možnosti obrany proti ukončení pracovního poměru, pomoc a podpora při vymáhání mzdových nároků aj.
  • sociální dávky: pomoc a podpora při orientaci a uplatnění nároků na dávky ze sytému státní sociální podpory, hmotné nouze, dávky pro osoby se zdravotním postižením, dávky ze systému nemocenského a důchodového pojištění
  • diskriminace, včetně mobbingu a bossingu
  • cizinecké právo: problematika českého státního občanství, pobytová oprávnění cizinců
  • trestní právo: pouze ve věci zahlazení odsouzení, posouzení možnosti požádat o propuštění z výkonu trestu apod.
 • doprovázení při jednání na úřadech, pomoc s žádostmi, telefonním kontaktem, vyplňováním formulářů,
 • poskytnutí informací a kontaktů na organizace, které poskytují jiné sociální služby,
 • zprostředkování kontaktu na navazující služby.

Zásady, hodnoty a principy

Služba je poskytována v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie. Služba je dále poskytována v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků.

 

Základními hodnotami služby jsou zejména:

 • služba je poskytována bezplatně,
 • zachovává lidskou důstojnost uživatelů,
 • při naplňování služby jsou dodržována lidská práva a základní svobody uživatelů,
 • služba zaručuje rovný přístup ke všem uživatelům,
 • je nestranná a nezávislá,
 • je diskrétní (pracovníci dodržují povinnost mlčenlivosti, tzn., že bez souhlasu uživatele nejsou informace o něm poskytovány dalším osobám nebo institucím s výjimkou zákonné povinnosti),
 • služba respektuje rozhodnutí uživatele a princip uplatňování vlastní vůle uživatelů a vede uživatele k převzetí odpovědnosti za vlastní život,
 • služba zaručuje individuální přístup k uživateli a k jeho potřebám,
 • služba je poskytována adresně = konkrétní služba pro konkrétního uživatele,
 • kvalita poskytované služby je zajištěna odborným přístupem pracovníků - služba je poskytována kvalifikovanými zaměstnanci, kteří se průběžně vzdělávají,
 • služba podporuje nezávislost uživatele na službě aktivním působením na uživatele, posilováním jeho sociálního začleňování, podporou rozvoje jeho samostatnosti a motivací k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.

Cíle poskytované sociální služby

Cílem služby je přispět ke zlepšení integrace příslušníků cílových skupin do společnosti posílením jejich důstojnosti, sebevědomí a soběstačnosti jako šancí k tomu, aby se stali rovnocennými členy společnosti.

 

Dílčí cíle služby:

 • umožnit cizincům legálně žijícím na území České republiky dosáhnout jimi požadovaného oprávnění k pobytu nebo českého státního občanství,
 • zvýšení informovanosti cizinců o dostupných službách,
 • minimalizovat následky spojené s výkonem trestu odnětí svobody,
 • poskytnout podporu při oddlužení, snížení zadlužení a prevence zadlužení uživatele služby,
 • zvýšit finanční gramotnosti uživatelů služby,
 • získat bydlení či udržení stávajícího bydlení,
 • ochrana spotřebitele s ohledem na prevenci zadlužení,
 • získat zaměstnání či udržet si zaměstnání,
 • stabilizace příjmů uživatelů služby – dávky, důchody, pracovně právní nároky,
 • vzdělat uživatele služby ve vyřizování administrativních záležitostí na úřadech a překonat jejich psychickou bariéru v jednání s nimi,
 • prosazovat právo na rovné zacházení a spravedlivý proces,
 • rozšiřovat možnosti řešení obtížné životní situace uživatelů služby a zabránit jejich sociálnímu vyloučení prostřednictvím informací předávaných srozumitelnou formou.

Zájemci o službu/služby se na základě naší nabídky, daných možností a odhadů vývoje situace, rad a doporučení, rozhodují sami, zda služby/služeb využijí či nikoliv. Pracovníci jsou povinni respektovat rozhodnutí a vůli uživatele ve všech věcech týkajících se poskytování sociálních služeb.

Uživatel může službu ukončit kdykoliv a také může kdykoliv znovu začít spolupracovat. V průběhu poskytování sociálních služeb pracovník spolupracuje s jinými organizacemi pouze na základě rozhodnutí uživatele. Pracovníci mají povinnost respektovat vůli, důstojnost uživatelů.

Dodržování základních lidských práv a svobod je základem poskytování sociálních služeb.

Službu posktujeme na následujích pobočkách

Hlavní kancelář | Pobočka Ústí nad Labem | Pobočka Trmice | Pobočka Děčín | Pobočka Beroun
© Poradna 1999 - 2024