Právní pomoc

PRÁVNÍ POMOC POSKYTUJEME V RÁMCI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI

 

Způsoby:

 • osobní konzultace, vysvětlení situace, nabídnutí možností řešení, sdělení výhod a upozornění na rizika
 • vypracování právních dokumentů a podání (návrhy, žádosti, vyjádření, výzvy, odpory, odvolání, námitky, sdělení apod.)

 

NEPOSKYTUJEME:

 • Právní zastoupení advokátem před soudy či správními orgány (výjimkou jsou vybrané strategické případy, které mohou přispět ke změně judikatury)
 • Vypracování podání v oblasti majetkových práv manželů

RODINNÉ PRÁVO

 • náhradní rodinná péče a ústavní výchova
 • úprava poměrů k nezletilým dětem (výživné, svěření dítěte do péče, úprava styku)
 • ve věcech rodičovské zodpovědnosti
 • určování otcovství
 • přiznání svéprávnosti nezletilým matkám za účelem vykonávání rodičovské odpovědnosti v plném rozsahu

OBČANSKÉ PRÁVO

 • kontrola nájemních smluv a oprávněnosti výpovědí z nájmu bytu, poskytnutí vzoru smluv, výpovědí a dohod, obrana proti nezákonnému vystěhování a vyklizení bytu, komunikace s pronajímateli, diskriminace k přístupu k bydlení
 • ochrana spotřebitele
 • dluhová problematika (obrana proti platebním rozkazům, neoprávněným exekucím)

PROCESNÍ PRÁVO:

 • sepisování žádosti o osvobození od soudních poplatků
 • pomoc při podání žádosti o ustanovení bezplatného zástupce z řad advokátů
 • nahlížení do spisu na základě plné moci

PRACOVNÍ PRÁVO:

 • diskriminace v přístupu k zaměstnání
 • kontrola pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • posouzení oprávněnosti výpovědí a výpovědních důvodů

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ:

 • zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění
 • dávky nemocenského a důchodového pojištění, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, sociální péče
 • posouzení zda je rozhodnutí o dávce v souladu s právními předpisy
 • pomoc při obraně proti nesprávným rozhodnutím správních orgánů (odvolání, námitky, žaloba)
 

V ostatních oblastech práva, než jsou výše uvedeny výše, může být ze strany PPO poskytnuta právní pomoc po individuálním posouzení nepříznivé životní a sociální situace s výjimkou poradenství v odvětví práva trestního a obchodního.

© Poradna 1999 - 2024