Poslání

Poradna od časů svého vzniku sleduje následující poslání:

  • podávat podněty ve věci slaďování vnitrostátních právních předpisů s ratifikovanými úmluvami o lidských právech a základních svobodách
  • vytvářet podmínky k dialogu a spolupráci nevládního sektoru se stáními orgány se zvláštním zřetelem na uplatňování lidských práv
  • sledovat legislativní aktivity vládních orgánů se zřetelem k naplňování závazků plynoucích z ratifikovaných úmluv o lidských právech a základních svobodách
  • upozorňovat na případné projevy diskriminace minorit, rozvíjet programy zaměřené na oblast integrace a rozvoje národnostních menšin a cizinců s legálním statusem
  • nabízet sociální a poradenský servis pro potřeby fyzických osob, nevládních organizací a pracovníků orgánů státní správy
  • aktivizovat a zvyšovat kompetence osob ohrožených krizovou sociální situací a napomáhat těmto osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů
  • organizovat přednášky a semináře se zaměřením na aktuální problémy platné legislativy, propagovat všechny vhodné formy mimoústavní rodinné péče se zvláštním zřetelem k Úmluvě o právech dítěte
  • usilovat o zvyšování právního povědomí občanů a v potřebných oblastech rozvíjet aktivity právní pomoci, aby bylo přispěno k vyšší úrovni vynutitelnosti práva v ČR
© Poradna 1999 - 2024