Strategická litigace Poradny | poradna práva

AKTUALITY

 

Česká televize se stala hlavním mediálním partnerem kampaně „Věk se neříká“, která vznikla v rámci projektu „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU).


Společné prohlášení lidskoprávních organizací a dalších osob k navrhované novelizaci občanského zákoníku, které zakládá snížení právní ochrany dětí a omezeně svéprávných dospělých. Text prohlášení naleznete ZDE.

 

Záštitu nad naším projektem „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU), převzala také Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová. Projekt se zaměřuje na zaměstnávání osob 50+.

 

Minulý týden převzal záštitu nad naším projektem s názvem „Through age diversity towards fairly society", podpořeného z komunitárního programu Progress (EU), prezident České republiky p. Miloš Zeman. Projekt „Through age diversity towards fairly society" směřuje k posílení postavení osob starších 50ti let při udržení na trhu práce, resp. pro vstup na trh práce.

 

NABÍZÍME AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY I PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. Více informací naleznete ZDE.

STRATEGICKÁ LITIGACE

 

 

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva byla první organizací, která v České republice zahájila strategické vedení soudních sporů (tzv. strategická litigace). Strategickou litigaci realizuje již od roku 2001, zejména v oblasti práva na rodinný život a v oblasti diskriminace v přístupu k bydlení, zaměstnání a službám.

 

Strategická litigace představuje častokrát ultima ratio k trvalé změně sociální a institucionální reality pomocí autoritativního rozhodování soustavy soudů. Jelikož se jedná primárně o spory ve veřejném zájmu, individuální prospěch konkrétního žalobce (jejichž odvaha a ochota soudně chránit svá práva jsou však pro vznik sporu klíčová) je sekundárním, i když vítaným efektem.  Pro efektivní ochranu individuálních práv a oprávněných zájmů obětí diskriminace uvedli naši právníci do České republiky metodu tzv. situačního testování, kterou české soudy během několika let plně akceptovaly. 
Hlavním smyslem vedení strategických sporů je změna legislativy nebo aplikační praxe veřejných politik s cílem zlepšit situaci znevýhodněných osob a upevnit sociální spravedlnost. Za tímto účelem žalobce nejčastěji napadá konkrétní zákonná ustanovení či jejich aplikační praxi, porušující ústavní principy nebo normy mezinárodního práva v oblasti ochrany lidských práv, se záměrem zrušit napadená zákonná ustanovení a praxi nebo nalézt pomocí soudního přezkumu novou autoritativně závaznou definici výkladu zákona, která by zohledňovala zájmy ohrožených skupin.

 

 

Naše případy u Evropského soudu pro lidská práva:

Věc Havelka a ostatní proti České republice (21. srpna 2007)

Věc Wallová a Walla proti České republice (26. října 2006)

 

Naše případy u Ústavního soudu:

nález ze dne 7.4.2009 sp. zn. Pl. ÚS 35/08

nález ze dne 28.4.2009 sp. zn. II ÚS 1945/08

nález ze dne 13.4.2010 sp. zn. II. ÚS 485/10


Další významná soudní rozhodnutí:

rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. prosince 2010 (4 Tdo 1227/2010)

rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7. října 2009 (30 Cdo 4431/2007)

rozsudek okresního soudu v Ostravě pod č.j. 62 C 291/2002 zde dne 27.5.2008

 

  

Diskriminace a rovné příležitosti

Případ baseballové pálky
Případ z diskotéky
Případ z restaurace
Případ přesunu důkazního břemene
Případ závodní kuchyně

 

Státní občanství a migrace

Případ faktického pobytu
Případ určení mateřství
Případ chybně určeného občanství

 

Program sanace rodin

Případ ztracených smluv

 

 

Publikace z oblasti vedení strategických sporů

Strategické vedení soudních sporů o rasové diskriminaci v Evropě: od principů k praxi (2006)
Příručka k teorii a praxi strategického vedení sporů se zvláštním zaměřením na rasovou směrnici ES

Anotace:
Příručka, kterou držíte v ruce, Vás seznámí s praxí a úskalími strategického vedení soudních sporů pro případy diskriminace. To je činnost, zaměřená na prosazení určitého výkladu právních norem k upevnění  postavení obětí diskriminace jako žalobců v soudních sporech. Ačkoliv Česká republika není státem kde by se uplatňovaly principy právních precedentů, soudy obvykle spoléhají na výklad právních norem provedený z autority nejvyšších instancí soudní soustavy, který má tak nesporný vliv na sjednocování judikatury. Také v České republice již  úspěšně proběhly litigační aktivity s cílem prosadit ochranu obětí diskriminace jako součást právní úpravy ochrany osobnosti. Předností příručky je, že je určena především pro nevládní organizace. Neočekává se rovněž, že čtenářem musí být nutně právník. Dozvíte se, jak volit případ vhodný pro strategickou litigaci z hlediska doprovodných okolností, jak najít vhodného klienta a jaké jsou klady a zápory strategické litigace z hlediska dopadu do klientova soukromí, jak sladit klientovy cíle s cíli strategického vedení sporu, kdo je to amicus curiae a k čemu může být prospěšný. Publikaci doplňují aktuální případové studie a úvod do problematiky řešení předběžných otázek Soudním dvorem Evropských společenství, s výkladem základních principů které při řešení předběžných otázek Soudní dvůr uplatňuje. Příručka dále obsahuje řadu příloh s doplňujícími informacemi, které by mohly být při přípravě případu pro účely strategické litigace potřebné, včetně anotací judikatury.

Publikaci je možné objednat na adrese poradna@poradna-prava.cz 


Manuál pro vedení pracovněprávních sporů v oblasti rovného odměňování mužů a žen za stejnou práci či práci stejné hodnoty (ke stažení ve formátu .pdf)