Poskytování sociálně aktivizačně služeb pro rodiny s dětmi na Olomoucku

Aktivity budou vycházet z Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti (zejména pak na spolupráci všech subjektů participujících na práci s ohroženými rodinami). Služba zprostředkuje rodinám s dětmi kontakt se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenský prostředím a kolektivem dětí a dospělých. Služba je zaměřena na přípravu dětí předškolního věku převážně z rodin ohrožených sociálním vyloučením, formou předškolní výchovy na úspěšný vstup do základních škol. Služba je zacílena na sociálně vyloučenou lokalitu v městě Olomouci. Služba je poskytována v úzké součinnosti s ostatními subjekty působícími u rodin ohrožených sociálním vyloučením.

Sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží bez pomoci překonat, a u kterého existuje další rizika ohrožení jeho vývoje.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační služby
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Služba bude zaměřena na stabilizaci sociální situace rodin s nezletilými dětmi, ve formě pomoci při uspokojování základních životních potřeb, podpory obnovování přirozených vztahů ke své rodině, motivaci k samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách. Dalšími aktivitami budou programy zaměřené na rozvíjení sociálních dovedností, výchovných činností, pracovních návyků a využití volného času.

Místo poskytování: území obce s rozšířenou působností Olomouc

Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi; osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Primární ukazatele (závazné):
Minimální počet nových uživatelů služby, vč. dětí: 47 za období realizace
Minimální množství poskytnutých služeb: 1 077 intervencí za období realizace (v roce 2011 – minimálně 637 intervencí; v roce 2012 – minimálně 440 intervencí)