Zajištění sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území okresu Svitavy

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi budou poskytovány na území okresu Svitavy zejména prostřednictvím těchto klíčových aktivit:

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  • pracovně výchovná činnost s dětmi
  • pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70% těchto činností bude zajišťováno formou terénní služby,
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
  • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
  • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • zejména doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
 3. sociálně terapeutické činnosti:
  • Zejména socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Projekt je realizován v období od 1.11.2010 do 31.1.2013.