Vypískejte homofobní útoky

Cílem projektu je zamířit boj proti násilí z nenávisti i na oběti z řad sexuálních menšin, především tedy gaye, lesby a bisexuální a transsexuální lidi, kteří jsou v České republice jako oběti nenávistných útoků dlouhodobě opomíjeni. Projekt usiluje o posílení postavení obětí nenávistných útoků z řad LGBT lidí překonáním jejich strachu a nedůvěry prostřednictvím zvýšení jejich informovanosti na straně jedné a změn v přístupu Policie k těmto obětem na straně druhé.

V rámci projektu jsou realizovány následující aktivity:

Monitoring a analýza médií propagujících homofobii a nenávistné jednání vůči sexuálním menšinám

Průběžné sledování a zmapování výskytu homofobních projevů na neonacistických a jiných krajně pravicových webech (webových stránkách neonacistických hnutí, např. www.odpor.org, a neonacistických informačních portálech, např. www.nezavisle.info, www.altermedia.info). V návaznosti na zmapování bude zpracována analýza projevů homofobie v neonacistické propagandě, která bude podkladem pro kulatý stůl se styčnými důstojníky pro problematiku menšin. Průběžný monitoring výskytu homofobních projevů v internetových prezentacích krajně pravicových hnutí bude probíhat po celou dobu projektu.

Webová stránka pro oběti nenávistných útoků

Na internetových stránkách budou umístěny podrobné informace pro oběti homofobně motivovaných nenávistných útoků, informace budou zahrnovat např.:

 • Jak sám postupovat v obtížné situaci
 • Proč je třeba hlásit každý nenávistný útok motivovaný nenávistí
 • Jak a kde tyto útoky ohlašovat
 • Co všechno je třeba sdělit, když je útok ohlašován
 • Kam se obrátit s žádostí o pomoc, na jaké organizace
 • Jaké jsou příčiny nenahlašování útoků a jak je překonávat.

Kulaté stoly a debaty s LGBT aktivisty a Policií ČR

V České republice není problematice nenávistných útoků ze strany Policie ČR věnována potřebná pozornost a nejsou ani nastaveny programy Policie ČR, které by se tomuto tématu věnovaly. Poradna zrealizuje debaty s příslušníky sexuálních menšin a kulatý stůl v Praze s aktivisty z LGBT organizací o problematice hate crimes; debaty a kulatý stůl se budou soustředit na hledání příčin nedůvěry obětí nenávistných útoků v příslušné státní orgány a možných kroků k překonávání této nedůvěry.

Kulatý stůl se zástupci Policie ČR se bude konat v druhé polovině projektu a bude vycházet z výstupů debat a z kulatého stolu s LGBT aktivisty. V této době by již také měly být zveřejněny výsledky průzkumu o výskytu hate crimes zaměřených proti LGBT lidem. Průzkum, jehož výsledky budou zveřejněny na počátku roku 2012, začala realizovat Fundamental Rigths Agency Evropské unie s cílem přinést dosud chybějící informace a data o nenávistných útocích motivovaných homofobií, přičemž jednou ze zemí, kde bude průzkum realizován, je také Česká republika.

Kulatý stůl s Policií ČR bude odrazovým můstkem k překonávání bariér mezi Policií a příslušníky sexuálních menšin. Na kulatém stole budou prodiskutována následující témata:

 • důvody a formy nenávisti LGBT lidí ze strany extremistických skupin,
 • hlavní příčiny nedůvěry LGBT lidí vůči policii,
 • důvody neohlašování nenávistných útoků,
 • možnosti spolupráce,
 • návrhů možných aktivit ze strany Policie ČR i ze strany LGBT organizací.

Projekt je realizován v období od 1.6. 2011 do 30.6. 2012 a je podpořen Nadací Open Society Fund.