Migrační management a/nebo práva migrantů? - ukončený projekt

Projekt se zabývá pracovní migrací, a to v souvislosti s dopady hospodářské krize na práva pracovních migrantů ze třetích zemí. Projekt si klade za cíl ovlivnit veřejnou debatu o tomto fenoménu, jak mezi novináři, tak mezi politiky a vytvořit odbornou opoziční platformu k stále restriktivnější politice státu namířené na migranty z tzv. třetích zemí. Projekt je realizován společně s nevládní organizací Sdružení pro integraci a migraci.

Aktivity projektu:

Monitoring

Pravidelně je prováděn monitoring aktivit legislativní i nelegislativní povahy, výstupy z monitoringu jsou každé dva týdny umísťovány na webové stránky, kde jsou k dispozici všem aktérům zabývajícím se pracovní migrací.

Aktivní spolupráce s médii

Informace o pracovní migraci, jakož i práva pracovních migrantů budou aktivně předkládány do médií s cílem pozvednout informovanost o těchto otázkách jak mezi samotnými novináři, tak také mezi českou veřejností. S cílem zvýšit informovanost o této složité a komplexní problematice bude vypracována Příručka pro novináře o pracovní migraci a právech pracovních migrantů v České republice, dále také bude zpracována publikace s názvem Diskuse o migrace, v níž se zamyslíme nad různými současnými přístupy k pracovní migraci, a to z pohledu politických stran, odborů, zaměstnavatelů a nevládních organizací. Pro novináře bude také zorganizován seminář s cílem umožnit jim diskusi s odborníky na dané téma.

Stínová zpráva

V rámci projektu bude také zpracována stínová zpráva k vládnímu materiálu Zajištění bezpečnostní situace České republiky v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize, který byl vypracován Ministerstvem vnitra a schválen vládou v únoru 2009.

Identifikace strategických případů

V rámci právního poradenství budou vytipovány vhodné individuální případy porušení práv pracovních migrantů, které budou využity v rámci strategické litigace. Vybrané případy budou také předloženy médiím s cílem poukázat na nejzávažnější porušování práv pracovních migrantů v České republice nejen ze strany zaměstnavatelů, zprostředkovatelů práce, ale i ze strany státních orgánů.

Projekt byl realizován v období od 1.10. 2009 do 30. 9. 2010 a byl podpořen Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.