Starejme se o naše děti

Projekt byl zaměřen na zvýšení informovanosti a motivace romských rodičů, pokud jde o vzdělání jejich dětí. Cílem bylo ukázat rodičům význam vzdělání pro rozvoj jednotlivce a možnost jeho uplatnění v životě a zároveň jim poskytnout potřebné informace o vzdělávacím systému tak, aby se mohli kvalifikovaně rozhodovat. Obsahem projektu bude osvětová činnost zaměřená cíleně na konkrétní rodiny s dětmi. V rámci projektu byl vytvořen informační leták pro rodiče s informacemi o významu vzdělání pro život člověka. S rodiči, kterým byl leták předán, proběhli motivační rozhovory a diskutovalo se s nimi o hodnotě vzdělání jako takového i jeho přínos pro jejich děti. V indikovaných případech proběhla případová konference za účasti zainteresovaných osob a byl vytvořen plán dítěte s cílem udržet dítě na základní škole.

Projekt byl realizován v období od 1.5. 2010 do 30. 4. 2011 a byl podpořen Open Society Fund Praha.