Systémové potírání diskriminačních praktik na trhu práce

Cíle projektu

Cílem projektu je pokračovat v dosavadních aktivitách Poradny pro občanství, občanská lidská práva na poli boje proti diskriminaci, zejména v oblasti přístupu k zaměstnání. Jedná se zejména o poskytování právního poradenství obětem diskriminace, nevládním organizacím a dalším zainteresovaným subjektům (státní správa), včetně preventivního působení formou osvětové činnosti, a o dosahování systémových změn (monitorování a návrhy legislativních změn, včetně aktivit vedoucích k jejich úspěšnému prosazení).

S ohledem na specifickou situaci cizinců, romské menšiny a osob ucházejících se o zaměstnání po výkonu trestu odnětí svobody, tedy dle našeho názoru, třech významných skupin postižených diskriminací v ČR, bude projekt zaměřen především na pomoc těmto cílovým skupinám, a to včetně prosazování legislativních změn.

Projekt má vlastní webové stránky, pro přesměrování klikněte zde na www.diskriminace.cz/dp-zamestnani/

Celkové cíle projektu:

  1. Podpoření včleňování antidiskriminačního práva EU do českého právního řádu
  2. Posílení nevládního sektoru v ČR v boji proti diskriminaci,
  3. Zvýšení povědomí pracovníků státních institucí, přicházejících do styku s cílovými skupinami projektu v oblasti problematiky diskriminace.
  4. Poskytovat poradenství obětem diskriminace

Hlavní cílové skupiny a výstupy projektu:

  1. nevládní organizace - prohlubování znalostí pracovníků neziskového sektoru ohledně právních prostředků boje proti diskriminaci a zvyšování jejich odborných znalostí v této oblasti. Propagování nabídky právní a jiné pomoci (mediace) obětem diskriminace. Pracovníci nevládních organizací budou přizváni k účasti na pracovní skupině, jejímž cílem bude zajištění stejného zacházení obětem diskriminace v přístupu k zaměstnání, povolání, vzdělávání a odbornému vzdělávání a metodická činnost při vyhodnocování diskriminačních nabídek zaměstnání. Jedním z výstupů projektu bude "Manuál pro sociální pracovníky" (včetně vzorů příslušných podání) , určený především pro pracovníky NGO a pracovníky státních institucí, kteří přicházejí do styku s oběťmi diskriminace.
  2. instituce státní správy - prohlubování znalostí pracovníků státní správy, kteří přicházejí do styku s oběťmi diskriminace, ohledně právních prostředků boje proti diskriminaci a zvyšovat jejich odborné znalosti v této oblasti. Propagování nabídky právní a jiné pomoci (mediace) obětem diskriminace. Pracovníci příslušných státních institucí (zejména úřadů práce a oblastních inspektorátů bezpečnosti práce) budou přizváni k účasti na pracovní skupině, jejímž cílem bude zajištění stejného zacházení obětem diskriminace v přístupu k zaměstnání, povolání, vzdělávání a odbornému vzdělávání a metodická činnost při vyhodnocování diskriminačních nabídek zaměstnání. Jedním z výstupů projektu bude "Metodická příručka pro pracovníky institucí", určená především pro pracovníky státních institucí (úřady práce, oblastní inspektoráty bezpečnosti práce), kteří přicházejí do styku s oběťmi diskriminace.
  3. odborná veřejnost - napomoci etablovat téma diskriminace mezi odbornou právnickou veřejností jako standardní oblast práva a pokračovat v přípravě a dosahování dalších soudních rozhodnutí precedenční povahy a tyto rozsudky náležitým způsobem medializovat. Jedním z výstupů budou i publikace "Analýza diskriminační inzerce" a "Analýza legislativní úpravy požadavků bezúhonnosti," které budou určeny především pro tuto cílovou skupinu.
  4. širší veřejnost a oběti diskriminace - navázat a rozšířit monitoring diskriminačního tématu v médiích a státních institucích (zejména s ohledem na diskriminační nabídky zaměstnání- pracovní inzerce); poskytovat právní poradenství obětem diskriminace a cizincům, kteří se dostanou do nesnází v souvislosti se svým statutem cizince, včetně poskytnutí bezplatného zastoupení advokátem v soudním řízení v indikovaných případech; poskytovat bezplatné odborné konzultace i formou telefonického poradenství a prostřednictvím webu - www.diskriminace.cz/dp-zamestnani/, včetně poskytnutí bezplatného zastoupení advokátem v soudním řízení v indikovaných případech; usilovat o zavedení mediace jako uznané formy řešení konfliktů v oblasti diskriminace, včetně bezplatného poskytování služeb školených mediátorů.
  5. poslanci a senátoři Parlamentu ČR - dosažení souladu mezi hmotněprávní úpravou ochrany před diskriminací v ČR a EU, a to především přijetím komplexního zákona na ochranu před diskriminací a dalšími dílčími změnami zákonů usnadňujícími přístup na trh práce odsouzeným.

Podpora projektu: Tento projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti v rámci programu Transition Facility 2005 "Podpora implementace antidiskriminačního zákona a antidiskriminačního acquis nestátními neziskovými organizacemi" a MPSV v rámci Programu podpory B, Oblast B1 - podpora sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter (podpora podle §104 odst. 3 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb.).

Pracovníci, na které se můžete obracet: Michal Hubálek, Ladislav Zamboj

 

NROS