Antidiskriminace - právní poradenství obětem

Projekt Antidiskriminace - právní poradenství obětem je zaměřen na boj proti diskriminaci, vychází z principů rovnosti a ochrany před diskriminací v rozsahu odpovídajícím pojetí antidiskriminace Evropskou unií a dále rozsahu vymezeném mezinárodními lidsko-právními smlouvami. Důraz je kladen především na ochranu před diskriminací z důvodu rasy či etnického původu, pohlaví, věku, zdravotního postižení, sexuální orientace a náboženství.

Jedním z cílů projektu je dosáhnout systémových změn, především pak přijetí antidiskriminačního zákona. Za tímto čelem budeme monitorovat legislativní proces a správní praxi. Budeme sledovat postup legislativních prací při přípravách novelizací právních předpisů, které se přímo týkají naplnění cílů projektu, hlavně pak postup přijímání antidiskriminačního zákona. V rámci realizace projektu se tak budeme snažit pozitivně ovlivňovat osoby odpovědné za přijímání této legislativy a poskytovat jim potřebné informace.

Projekt také zahrnuje poskytování poradenství a jiné právní pomoci osobám, které se na Poradnu samy nebo prostřednictvím jiných subjektů obrátí s případem diskriminace. Zvláštní důraz přitom budeme klást na diskriminaci Romů, diskriminaci osob s menšinovou sexuální orientací a na případy diskriminace postihující specificky cizince. V případech, kdy to bude možné, budeme při řešení diskriminačních sporů usilovat o využití mediace, která je pro oběti diskriminace mnohem šetrnější a pro všechny strany výhodnější.

Poskytování právního poradenství zahrnuje i strategickou litigaci, nicméně možnost předložení diskriminační kauzy soudu záleží na několika okolnostech, především na existenci vhodného případu a také na ochotě klienta jít se svým případem k soudu, tedy jak se lidově říká na jeho ochotě nést svou kůži na trh.

Třetí blok aktivit realizovaných v rámci tohoto projektu zahrnuje osvětu a šíření informací. V rámci této aktivity budeme monitorovat odborné právnické časopisy a denní tisk. Přičemž jakákoli zmínka o diskriminaci ve sledovaných tiskovinách bude analyzována a případně publikována na našich webových stránkách.

V rámci publikační činnosti budeme pravidelně aktualizovat webovou stránku www.diskriminace.cz. Osvětová činnost pak zahrnuje i vyhledávání osob ohrožených diskriminací v terénu a zrealizovaní přednášky pro tyto osoby s následnou diskusí a nabídkou právní pomoci a poradenství.

Podpora projektu: Tento projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti v rámci programu Transition Facility 2005 "Podpora implementace antidiskriminačního zákona a antidiskriminačního acquis nestátními neziskovými organizacemi" a MPSV v rámci Programu podpory B, Oblast B1 - podpora sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter (podpora podle §104 odst. 3 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb.).

Pracovníci, na které se můžete obracet: Martina Štěpánková, Pavel Čižinský

 

NROS