Antidiskriminační vzdělávání příslušníků Policie ČR

Cíle projektu

Projekt "Antidiskriminační vzdělávání příslušníků Policie ČR" usiluje především o rozšíření kompetencí příslušníků Policie České republiky v otázkách rovného zacházení, boje proti diskriminaci, lidských práv a v problematice sociálního vyloučení.

Policejní sbor reprezentuje jednu z klíčových složek institucionální ochrany před diskriminací. Pozice samotné Policie ČR je o to významnější, že to jsou právě její příslušníci, kteří se ve své denní praxi setkávají s nejrůznějšími patologickými jevy, kterými jsou častokrát ohroženy sociálně vyloučené komunity, jejichž příslušníci se nezřídka stávají obětí diskriminace. Současně je zásada rovného zacházení vtělena do služebního zákona, který diskriminaci uvnitř sboru staví mimo zákon.

Stěžejní aktivitou projektu jsou vzdělávací semináře, které probíhají ve všech krajských policejních správách po celém území České republiky. Účastní se jich jak zástupci pořádkové policie, tak i policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování a služby cizinecké a pohraniční policie. Několik seminářů je určeno i pro nastupující policisty končící základní odbornou přípravu.

Úkolem lektorů je zejména vyjasnit poměrně úzký právní termín diskriminace tak, jak je vymezen v právních řádu ČR a v právu Evropských společenství a tím rozptýlit některé "nesmrtelné" mýty, které jsou v české společnosti spojeny s vnímáním problematiky diskriminace a sociálního vyloučení. Vzdělávací semináře probíhají interaktivní formou založenou především na praktickém řešení sporných modelových situací a aplikovatelnosti judikovaných případů do rutinní policejní praxe.

Cílem seminářů není jen naučit policisty diskriminaci rozpoznávat a zásady nediskriminace si osvojit, ale projekt směřuje rovněž k posílení pozice policistů ve výkonu před nařčením ze strany např. zajištěných osob v těch situacích, které vyvolávají otazníky z hlediska aplikace nejrůznějších mezinárodních dohod o lidských právech.

Realizátoři projektu během prvních 12 měsíců doposud uskutečnili na 38 vzdělávacích seminářů odpovídajících specifickým potřebám Policie ČR, a to na celém území České republiky. Doposud kurzy prošlo na 1027 příslušníků Policie ČR a 70 zástupců NNO.

Semináře jsou také otevřeny zástupcům nevládních organizací (NNO), které téma diskriminace zajímá. Podrobný harmonogram konaných seminářů v jednotlivých lokalitách bude na této stránce pravidelně aktualizován. Jednotliví zájemci z NNO mohou kontaktovat vedoucího projektu a domluvit si svoji účast na seminářích přes mailové spojení mirek.dvorak@diskriminace.org

Podpora projektu: Tento projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti v rámci programu Transition Facility 2005 "Podpora implementace antidiskriminačního zákona a antidiskriminačního acquis nestátními neziskovými organizacemi", kofinancován je Nadací Open Society Fund Praha a z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra ČR.

Pracovníci projektu: Miroslav Dvořák, Martina Štěpánková, Jan Černý (Člověk v tísni)

 

NROS