Právní pomoc komunitám

Cílem projektu bylo vytvoření kvalitního systému informačních školení a publikací, které napomohou uvádění principů rovného zacházení a ochrany před diskriminací do praxe.

Poskytování poradenství a zastupování

Aktivita nabízí osobní, telefonické i internetové poradenství. Ve strategických případech projekt nabízí jednotlivcům možnost zastoupení advokátem ve strategických případech před soudy.

Vytváření koncepce právní pomoci příslušníkům menšinových komunit

Je vytvářena pracovní skupina, skládající se z pracovníků Kanceláře VOP a NNO. Předmětem její činnosti je vytvořit funkční koncepci právní pomoci, jež by měla zahrnovat sladění služeb poskytovaných NNO a Kanceláří VOP.

Školení poradců.

Školení poradců probíhá ve dvou fázích. První fáze proběhla v rámci výjezdního zasedání zaměstnanců Kanceláře VOP v Pozlovicích ve dnech 9. a 10 října 2008. Druhá fáze školení bude určena pro NNO a pracovníky kanceláře VOP a věnována otázkám uplatnění evropské právní úpravy rovnosti v praxi. Tématem budou principy evropského práva, horizontální a vertikální účinek a technika předběžné otázky. Školení se uskuteční ve dnech 15. a 16. června 2009 na Moravě.

Letní právní škola.

Pod záštitou Justiční akademie byla v Kroměříži ve dnech 12. - 15. září 2008 realizována čtyřdenní letní právní škola, které se zúčastnilo 35 studentů a akademických pracovníků. Program zahrnoval interaktivní diskusi, zařazena byla aktuální judikatura a uplatněn srovnávací přístup k jednotlivým tématům.

Zpracování a tisk publikace.

Publikace s názvem Rovnost a sociální práva vyjde na jaře 2009 ve spolupráci s Nakladatelstvím Auditorium. Publikace vychází ze srovnávacího přístupu, obsahuje analýzu aktuální české a evropské srovnávací judikatury (Evropský soud pro lidská práva, Soudní dvůr Evropských společenství, další vnitrostátní soudy). Cílem je poskytnout české odborné veřejnosti příležitost seznámit se s novými trendy v oblasti ochrany lidských práv menšin a vybavit ji argumentační pohotovostí pro případy poskytování asistence a rozhodování případů obětí diskriminace.

Projekt realizován s podporou Open Society Institute, Budapest. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

 

EEA GRANTS

NROS

NROS