Migrační politika v krizi

Projekt, který byl realizován společně s Multikulturním centrem Praha, se zaměřil na pracovní migraci a na postavení pracovních migrantů na českém trhu práce. Projekt se soustředil především na agenturní zaměstnávání a jeho vliv na zaměstnávání a pracovní podmínky migrantů, a to zejména v souvislosti s dopady ekonomické krize na pracovní migranty. Při realizaci probíhala velmi úzká spolupráce také s nevládními organizacemi La Strada a Klub Hanoi.

Aktivity projektu realizované Poradnou

Odborné analýzy

Poradna se v rámci aktivit zaměřila na právní rámec vymezující postavení pracovních migrantů, a to jak v České republice, tak také v komparaci s vybranými evropskými zeměmi. Za tímto účelem byly postupně zpracovány 4 analýzy. Jako první byla vytvořena „Analýza vzniku a působení zprostředkovatelských agentur“, která je zaměřena na českou právní úpravu agenturního zaměstnávání s důrazem na sociologický a ekonomický rozměr této formy najímaní zahraničních pracovníků. Následně vznikla druhá analýza zaměřená na roli jednotlivých institucí v procesu agenturního zaměstnávání s názvem „Kdo má řídit migraci? Stručná analýza kompetencí úřadů“, která zkoumá roli a činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, úřadů práce, inspektorátů práce a finančních úřadů na poli agenturního zaměstnávání. Následně byla zpracována „Mezinárodní komparace vybraných právních aspektů v oblasti agenturního zaměstnávání“, v níž je stručně načrtnuta aktuální úprava této problematiky ve smlouvách Mezinárodní organizace práce a dále pak příslušné právní předpisy v Rakousku, ve Spolkové republice Německo a na Slovensku. Poslední analýza „Komparace systémů fungování cizinecké správy a dohledu nad pracovním trhem ve vybraných státech Evropské unie“ srovnávala dohled nad cizineckou správou a trhem práce v Portugalsku, na Slovensku a v Irsku.

Právní analýzy jsou k dispozici zde: http://cizinci.poradna-prava.cz/pravni-analyzy.html

Odborné diskuse

V rámci projektu byly také zorganizovány dvě odborné diskuse. První diskuse byla na téma „Pracovní agentury a jejich vliv na zaměstnávání cizinců v ČR“ byla určena odborné veřejnosti. Diskuse se vedle zástupců nevládních organizací zúčastnili také zástupci státní správy (MV, MPSV), a cizineckých komunit, kteří se pracovní migrací a agenturním zaměstnáváním zabývají. Druhá diskuse na téma Novely cizineckého práva – včera, dnes a zítra naopak byla určena široké veřejnosti. S panelisty, kterými byli Tomáš Haišman-ředitel OAMP MV, Pavel Pořízek z kanceláře Veřejného ochránce práv, Ondřej Liška-předseda Strany Zelených a Pavel Čižinský-advokát bouřlivě diskutovalo více než 50 účastníků diskuse.

Informační letáky

Pracovní migranti obvykle neznají práva, která vůči zaměstnavateli a případným zprostředkovatelům práce mají. Vzhledem k jejich jazykové bariéře ani nemají možnost se se svými právy a povinnostmi seznámit. V reakci na tuto skutečnost byl vytvořen stručný leták o právech a povinnostech pracovních migrantů, který byl následně přeložen do vietnamštiny, mongolštiny, ruštiny, ukrajinštiny a angličtiny. Leták byl následně publikován ve vietnamském týdeníku (Tuan Tin Moi) a ukrajinském tisku (Ukr gazeta a Ukrajinsky zurnal) a rozdistribuován do neziskových organizací poskytujících poradenství migrantům.

Projekt byl realizován v období od 1.5. 2009 do 31. 3. 2010 a byl podpořen Open Society Fund Praha.